Formularz dla poszukujących pracy.
Prosimy o rzetelne wypełnienie formularza oraz podanie prawdziwych danych, gdyż będą one używane w celach rekrutacji i pozyskiwania personelu
UWAGA! Pola nieużywane prosimy pozostawić puste! Nie wstawiać kresek itp.
imię: nazwisko:
Data urodzenia dzień: miesiąc: rok:
Miejsce zamieszkania ulica: nr domu: nr mieszk.
     kod pocztowy: -       miejscowość:
tel.: tel. komórk.: e-mail:
 Adres do korepondencji
 (tylko jeśli inny
 niż adres zamieszkania)
ulica: nr domu: nr mieszk.
     kod pocztowy: -       miejscowość:

stosunek do służby wojskowej: nie dotyczy     poborowy     uregulowany    
stopień niepełnosprawności: nie dotyczy
III grupa II grupa I grupa
trwała czasowa
do: (RRRR.MM)
Prawo jazdy: nie posiadam posiadam
kategorii:             (oddziel przecinkami jeśli więcej niż jedna)
od roku (RRRR) 
Samochód: nie posiadam posiadam samochód osobowy posiadam samochód dostawczy

Posiadane wykształcenie:
Proszę wymienić ukończone szkoły ponadpodstawowe/uczelnie chronologicznie zaczynając od ostatniej:
1. nazwa szkoły: rok rozpoczęcia:
specjalność/kierunek: rok ukończenia:
2. nazwa szkoły: rok rozpoczęcia:
specjalność/kierunek: rok ukończenia:
3. nazwa szkoły: rok rozpoczęcia:
specjalność/kierunek: rok ukończenia:
4. nazwa szkoły: rok rozpoczęcia:
specjalność/kierunek: rok ukończenia:
Proszę wymienić najistotniejsze kursy i szkolenia:
1. nazwa instytucji
organizującej:
rok ukończenia:
nazwa kursu/szkolenia
uzyskany tytuł/uprawnienia:
2. nazwa instytucji
organizującej:
rok ukończenia:
nazwa kursu/szkolenia
uzyskany tytuł/uprawnienia:
3. nazwa instytucji
organizującej:
rok ukończenia:
nazwa kursu/szkolenia
uzyskany tytuł/uprawnienia:
4. nazwa instytucji
organizującej:
rok ukończenia:
nazwa kursu/szkolenia
uzyskany tytuł/uprawnienia:
znajomość języków obcych:
język I w mowie: w piśmie:
język II w mowie: w piśmie:
język III w mowie: w piśmie:
znajomość obsługi komputera:
Znajomość oprogramowania
Proszę wymienić tylko programy obsługa których jest znana conajmniej w stopniu dobrym (oddzielone przecinkami)
Programy biurowe,
księgowe, kadrowe itp.
Programy graficzne, tworzenie prezentacji, obróbka audio/wideo itp.
Programy inżynierskie,
wspomaganie projektowania itp.

Zdolności, umiejetności, hobby.
Tutaj można wpisać informacje, które mogą się przydać przyszłemu pracodawcy takie jak umiejetności które nie są udokumentowane kursami czy posiadanymi uprawnieniami i nie wynikają z kariery zawodowej ani wykształcenia a także uzdolnienia, hobby etc. (np potrafie spawać, lubię majsterkować, można o mnie powiedzieć "złota rączka" itp.).

Kariera zawodowa
Proszę wpisać historię zatrudnienia chronologicznie zaczynając od ostatniego miejsca pracy i uwzględniając:
nazwę pracodawcy, zajmowane stanowisko, okres zatrudnienia od (MM.RRRR) do (MM.RRRR)

Oczekiwania:
Proszę wpisać oczekiwania co do charakteru i warunków pracy (np. gotowość bądź ograniczenia podjęcia pracy na zmiany, pracy w nadgodzinach, wyjazdów służbowych, lekarskie ograniczenia w rodzaju wykonywanej pracy bądź inne wynikające ze stanu zdrowia itp.).

Jaki rodzaj umowy o pracę Państwo zaakcepujecie? Umowa o prace na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas określony
Umowa o dzieło
Umowa zlecenie

Wyrazam zgodę na przechowywanie w bazie danych oraz przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji i pozyskiwania presonelu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883.
Równocześnie wyrażam zgodę na udostepnienie moich danych osobowych osobom trzecim w celach rekrutacji i pozyskiwania personelu.
Wyrażam zgodę                    
Pragniemy poinformować, że moga Państwo wprowadzić zmiany i uzupełnienia oraz aktualizacje swoich danych.
Mają Państwo także prawo do usunięcia swoich danych presonalnych z bazy danych. Prawo to przysługuje również administratorowi bazy.

© Master